„Taylor of old bond street” nyereményjáték

 

 

A Galaxy Cosmetics Kft. (1171 Budapest, Ecsedháza utca 23., Cégjegyzékszám: 01-09-181869, a továbbiakban: Szervező) nyereményjátékot (továbbiakban: „Játék”) hirdet meg, 2017. június 12. 17:00 és 2017. június 26. 23:59 között a „Galaxy Cosmetics – Schiffer’s Choice” elnevezésű Facebook oldalon.

 

2) A játékban részt vevő személyek

A Játékban részt vehet minden Internet-felhasználó, aki 18. életévét betöltötte, Magyarországon állandó lakcímmel rendelkezik és a játék teljes időtartama alatt aktív Facebook regisztrációval rendelkezik, továbbá „Galaxy Cosmetics – Schiffer’s Choice” elnevezésű Facebook oldalt. A játékra jelentkezőknek saját nevükre regisztrált Facebook fiókkal kell rendelkezniük. A játékban nem vehetnek részt a Szervező alkalmazottai és azok hozzátartozói (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 2. pont).

A játékban való részvétel önkéntes. A játékban résztvevők részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a jelen játékszabályzatot.

 

3) A játék időtartama

A játék 2017. június 12. 17:00 és 2017 június 26. 23:59 között tart.

 

4) A Játék leírása

1. A Játék felülete a „Galaxy Cosmetics – Schiffer’s Choice Facebook oldal”.

2. A Játékra jelentkezni kizárólag a Galaxy Cosmetics – Schiffer’s Choice Facebook oldalán található, megadott poszt alá történő hozzászólással lehetséges.

3. A Játékosok feladata, hogy a 2017. június 12.-én kitett posztban feltett kérdésre hozzászólásban válaszoljanak a Játék időtartama alatt. A Játékosok a hozzászólással jogosultságot szerezhetnek 1 db Taylor of Old Bond Street St James collection Eau De Toilette termékre, 1 db Taylor of Old Bond Street Sandalwood szantálfa Eau de Cologne termékre. A Játék lezárultát követően sorsolással választjuk ki azt az 1 nyertest, aki a nyereményben részesül.

4. A sorsolás számítógéppel történik. A Facebook poszt alatt kommentelő személyek közül véletlenszerűen választ 1 nyertest és 2 pótnyertest. A kisorsolt szerencsések kommentjeit minden esetben manuálisan is ellenőrizzük.

5. A Játékosok a nyereményjátékban azonos súllyal vesznek részt, függetlenül attól, hogy hány hozzászólást írnak. Így például ha valaki kettő hozzászólást ír a megadott poszt alá, az a Játékos is egy eséllyel indul a sorsoláson.

 

5) A nyereményjáték díjai:

A nyereményjáték végén 1 nyertes jogosultságot szerez 1 db Taylor of Old Bond Street St James collection Eau De Toilette termékre, 1 db Taylor of Old Bond Street Sandalwood szantálfa Eau de Cologne termékre, melyeknek fogyasztói értéke 19 720 Ft.

 

6) A nyertesek megállapítása

A nyereményjáték végén (2017. június 26.) az a Játékos jogosult az 5. pontban meghatározott nyereményre, aki a játék időtartama alatt (2017. június 12. 17:00 és 2017. június 26. 23:59) a 2017. június 12.-én kitett posztban feltett kérdésre hozzászólásban válaszol a poszt alá.

A Játékosok a nyereményjátékban azonos súllyal vesznek részt, függetlenül attól, hogy hány hozzászólást írnak. Így például ha valaki kettő hozzászólást ír a megadott poszt alá, az a Játékos is egy eséllyel indul a sorsoláson.

A fenti feltételnek megfelelt Játékosok közül a Szervező sorsolással választja ki azt a nyertest, aki megnyerheti az 5. pontban meghatározott nyereményeket.

Sorsolás időpontja: 2017. június 27.

A sorsolás számítógéppel történik. A Facebook poszt alatt kommentelő személyek közül véletlenszerűen választ 1 nyertest és 2 pótnyertest. A kisorsolt szerencsések kommentjeit minden esetben manuálisan is ellenőrizzük. A játékosok elfogadják, hogy a nyertes meghatározására kizárólag a Szervező jogosult, a döntés ellen fellebbezésnek, jogorvoslatnak helye nincs.

A részvételhez szükséges feltételek és a végeredmény megállapítása az adott nyereményjáték lezárultát követően történik.

A nyertesek megállapításánál a Szervező 1 nyertest és 2 tartaléknyertest választ ki. Amennyiben a nyertessel nem sikerül kapcsolatba lépnie a Szervezőnek, vagy a nyertes kizárásra kerül a játékból, a Szervező a tartaléknyertest hirdeti meg a nyereményjáték nyertesének.

 

7) A nyertes értesítése

A nyertes megállapítását követően, legkésőbb 2017. július 2. 23 óra 59 percig, a Szervező a Galaxy Cosmetics – Schiffer’s Choice Facebook oldalán (https://www.facebook.com/galaxycosmeticsschifferschoice) poszt formájában és a játék alatt kommentben teszi közzé a nyertes vagy tartaléknyertes nevét, melyhez a játékban résztvevők a jelen játékszabályzat elfogadásával hozzájárulnak.

Ha a nyertes a Facebook egyéni beállításaiból adódóan nem értesül a nyertesség tényéről (nem kap automatikus értesítést róla), azért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A nyertesnek az értesítést követően 10 napon belül jelentkeznie kell a Szervezőnél az info@galaxy-cosmetics.com e-mail címen, ellenkező esetben a nyereménytől elesik. A kisorsolt nyertestől minden esetben visszaigazoló e-mailt várunk a nyertes nevének közzétételétől számított 10 napon belül. A visszaigazoló e-mailnek tartalmaznia kell a nyertes nevét, telefonszámát, és a nyeremények kiküldéséhez a szállítási címet, ahol a nyertes át tudja venni a nyereményét.

A tartaléknyerteset legkésőbb a nyertes értesítését követő 12 napon belül értesítjük a Galaxy Cosmetics – Schiffer’s Choice Facebook oldalon (https://www.facebook.com/galaxycosmeticsschifferschoice). Az eredeti nyertes azon okból, hogy a kapcsolatfelvétel sikertelensége miatt a nyeremény jogosultságát elvesztette, a Szervezőnél további reklamációra nem jogosult.

A nyereményt a Szervező postai úton juttatja el a nyertesnek, melyre a nyertes kihirdetését követően 90 napja áll rendelkezésre. Sikertelen postai kézbesítés esetén telefonon vesszük fel a kapcsolatot a nyertessel, hogy egyeztessünk a kiszállítást illetően. Ha 10 napon belül a nyertes nem elérhető, akkor a nyereménytől elesik. A postai kézbesítésért a Szervező a felelősséget kizárja. A Szervező nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a tárgynyeremény kiszállításakor vagy azután keletkeztek, függetlenül attól, hogy a tárgynyereményt a nyertes használatba vette vagy sem.

 

8) A Játékban történő részvétel visszavonása a Játékosok által

Játékos a Nyereményjátékra való jelentkezés időtartama alatt visszavonhatja jelentkezését a hozzászólásának.

Ebben az esetben a Játékos a sorsoláson nem vesz részt.

 

9) A játékból történő kizárás kritériumai

A játékosok közül indoklás nélkül kizárásra kerülnek, illetve kerülhetnek azok, amelyekre igaz az alább meghatározott feltétek bármelyike:

·        a Játékszabályzatban foglaltakat megszegik,

Kizárásra kerülnek továbbá azok, akiknek a hozzászólásaira és/vagy a Szervező Facebook oldalának üzenőfalán elhelyezett posztjaira az alábbiak igazak:

·        politikai színezetű,

·        rasszista, illetve vallási, faji, vagy bármely más módon diszkriminatív,

·        bármely népcsoportban félelmet kelt, identitásában megsért, vagy erre buzdít,

·        pornográf elemeket tartalmaz,

·        indokolatlanul trágár,

·        szabálysértést vagy bűncselekményt tartalmaz, illetve arra buzdít,

·        sérti a szerzői és/vagy szomszédos jogokat,

·        amelyek bármilyen fórumon (offline vagy online) sértik a Szervező jó hírnevét, üzleti érdekeit, vagy bármely játékos emberi méltóságát sértő megjegyzést tesznek.

A versenyből történő kizárás a „Galaxy Cosmetics – Schiffer’s Choice” oldalról történő kitiltást vonhatja maga után.

 

10) Kommunikáció a Galaxy Cosmetics – Schiffer’s Choice Facebook oldal üzenőfalán.

A Játékosok a játékon való részvétellel elfogadják a pártatlan és moderált kommunikáció alapelveit az üzenőfalon. A játékra, a Szervezőre vonatkozó negatív kommunikációt az üzenőfalon nem kívánunk folytatni, illetve megjeleníteni, ezek a tartalmak az üzenőfalról törlésre kerülnek. A bejegyzés (poszt vagy hozzászólás) törlésének tényéről az adott tartalom szerzőjét első alkalommal Facebook-üzenetben is értesítjük. A játékkal vagy a játékszervezéssel kapcsolatos kérdéseket és kifogásokat az Admin-nak kérjük címezni személyes Facebook üzenetben.

 

11) A nyeremények adózása

A nyeremény utáni adó és járulékterheket a Szervező viseli, és fizeti meg, a nyertes által megadásra kerülő személyi adatok alapján.

A postai költségeket a Szervező viseli és fizeti meg.

Minden egyéb felmerülő költséget – mint például a díj átvételével kapcsolatos utazási költségeket, a Nyeremény tárgyát képező utazással összefüggő, de a Nyeremény részét nem képező költségeket – a Játékos köteles viselni.

A nyeremények készpénzre nem válthatók.

 

12) Adatkezelés, adatvédelem

A nyereményjáték során személyes adatokat nem gyűjtünk, azok adatbázisba illetve további felhasználásra nem kerülnek, kizárólag jelen játék céljából kezeli őket a Szervező.

A nyertesek tudomásul veszik, hogy a nyereményekre történő jelentkezés során megadott személyes adataik megadása önkéntes. Ezeket az adatokat a Szervező csupán a nyeremények eljuttatása céljából használja fel, azok további marketing célú felhasználásra nem kerülnek.

Ezen személyes adatok pontatlan megadásából eredő következményekért a Szervezőt felelősség nem terheli.

Az adatok kezelője a Szervező, aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli. Az érintett a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő címen: 1072 Budapest Rákóczi út 42. - EMKE Irodaház V.em./1. vagy a következő e-mail címen: info@galaxy-cosmetics.com. A Játékos ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérheti adatai helyesbítését is.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy - amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Részvételi- és Játékszabályzat 7. pontjában megjelölt adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint - amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

Az adatok feldolgozását a Szervező végzi. Szervező által személyes adatokat kizárólag a nyeremény szolgáltatásához, kézbesítéséhez, és kizárólag a nyeremény szolgáltatásának, kézbesítésének idejéig használja fel. A Szervező a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.

 

13) Felelősség kizárás, vis maior

A Facebook játékszervezést befolyásoló, a játék lebonyolítását esetlegesen akadályozó döntései a Játék időtartama során vis maior-nak minősülnek, melyekre a Szervezőnek nincsen ráhatása. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

A Játékos által megadott adatok hiányosságáért, valamint az ebből adódó értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli. Hiányos, vagy rosszul megadott adatok esetén adott Játékos kizárja magát és a nyeremény átadása alól, amennyiben az adatok hiányossága, valótlansága a kiválasztást követően derül ki.

 

14) Egyéb

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a postai kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szervező a Ptk. általános szabályai szerint vállal felelősséget a nyereményre.

A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot.

A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály bármikori módosítására, illetve kiegészítésére.

Ez a promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve. Az adatok, melyeket megad a játékban nem a Facebook, hanem a promóció Szervezőjének adatbázisába kerülnek és a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek felhasználásra. A Facebook semmilyen mértékben nem támogatja a promóciót, vagy működik együtt azzal. A nyereményjáték résztvevőit nem adminisztrálja, követi nyomon.

A promóció során szolgáltatott információk közzététele a Szervező, és nem a Facebook által történik.

A Szervező a Játék lezárulása után 90 napon túl semmilyen, a Játékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el.

 

A játékszabályzat a JÁTÉKSZABÁLYZAT LINKJE oldalon érhető el.

 

2017. június 12.

 

Galaxy Cosmetics Kft.